top of page

華生一直以客為先,憑藉領先的行業知識及技術,一直成為不同行業客戶最值得信賴的業務合作夥伴。我們的項目涵蓋各種設施,包括商業、住宅、銀行、醫院及商場等。以下是我們部份的客戶名單:

Logo1.png
Logo2.png
Logo3.png
image-asset.png
Logo4.png
Logo5.png
Logo7.png
Logo8.png
Logo9.png
Logo10.png
Logo11.png
Logo12.png
Logo13.png
Logo14.png
Logo15.png
bottom of page